Wewnętrzne audity

eSEKTOR - wewnętrzne audity

Jednym z ważniejszych elementów systemu zarządzania w organizacji jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu audytów wewnętrznych. Przeprowadzanie wewnętrznych audytów jest o tyle istotne, że pozwala zdiagnozować stan wdrożonego i doskonalonego systemu zarządzania, poprzez weryfikację jego zgodności z wymaganiami.  Pozyskana w drodze auditu wiedza o stopniu spełnienia bądź nie założeń jest o tyle niezbędna, że dostarcza precyzyjnej informacji, w którym miejscu należy wyeliminować błędy oraz przyczynę ich powstania. Zgodnie z definicją normy ISO 19001 audit to:

 

„systematyczny, niezależny, udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu”.

 

Główne cele wewnętrznego auditu to:

 

  • stwierdzenie zgodności przyjętych założeń i wymagań ze stanem faktycznym,
  • określenie stopnia realizacji przyjętych celów systemów zarządzania,
  • lokalizacja słabych elementów systemu zarządzania i ich natychmiastowa eliminacja.

 

Jak każdy system funkcjonujący w organizacji, tak też system audytów wewnętrznych aby był skuteczny musi być dobrze opracowany i wdrożony a wcześniej odpowiednio przemyślany. W tym wszystkim ma pomóc moduł "audity wewnętrzne" w aplikacji eSEKTOR. Celem modułu jest usprawnienie procesu auditów wewnętrznych przeprowadzanych w organizacji, weryfikujących m.in. czy funkcjonujący system zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania BHP jest zgodny z zaplanowanymi założeniami.

 

eSEKTOR w module audity wewnętrzne umożliwia ewidencjonowanie wszystkich przeprowadzonych w instytucji auditów wewnętrznych, tworzenie programów auditów wewnętrznych, planowanie auditu oraz dokumentowanie jego realizacji. Proces audytu w programie jest zbudowany w oparciu o wytyczne normy ISO 19011 – Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego. Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces auditu wewnętrznego, wszystkie niezbędne akceptacje, zatwierdzania są dokonywane w systemie przez uprawnione osoby. Moduł pobiera również dane z innych modułów systemu tj. procesów, komórek organizacyjnych, pracowników, dokumentacji przez co proces ten jest szybki do udokumentowania i mocno zintegrowany z innymi procesami. Po przeprowadzonym audicie, auditorzy mogą zarejestrować niezgodności / potencjalne niezgodności, które automatycznie są odnotowywane na rejestrze niezgodności, lub potencjalnych niezgodności.