Licencja demonstracyjna

1. Oprogramowanie eSEKTOR podlega ochronie prawnej.

2. Wszelkie prawa do niniejszego oprogramowania oraz dokumentacji posiada ANIBA SYSTEMS Marek Maciejewski, Zielona Góra, ul. Osiedlowa 14/28, zwany dalej Licencjodawcą.
3. W skład oprogramowania wchodzą:
 
   a) pliki *.php, *.css, *.js, *.jar, *.class, *.html, *.gif zawierające program eSEKTOR,
   b) tabele bazy danych programu eSEKTOR,
 
4. Kopiowanie, dystrybucja, łamanie zabezpieczeń, w tym dekodowanie oprogramowania bez zgody Licencjodawcy, grozi odpowiedzialnością karną.
5. Licencja nie przenosi żadnych praw na Użytkownika poza prawem korzystania z oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów w siedzibie Użytkownika oraz tworzeniem dla celów szkoleniowych lub testowych dowolnej ilości kopii oprogramowania.
6. W szczególności licencja nie upoważnia Użytkownika do:
 
   a) przenoszenia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią,
   b) dokonywania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu, 
   c) uzyskiwania od Licencjodawcy informacji o wewnętrznej strukturze oprogramowania.
 
7. Licencjodawca zapewnia, że oprogramowanie stworzone zostało z zachowaniem należytej staranności.
8. W przypadku wystąpienia błędów w oprogramowaniu Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika związane z użyciem oprogramowania. 
9. Oprogramowanie może być bezpłatnie testowane w okresie 2 miesięcy od dnia pierwszej instalacji.
10. Użytkownik w ramach bezpłatnej licencji demonstracyjnej ma prawo do uzyskania w formie ustnej lub pisemnej (mailem) niezbędnej pomocy informatycznej w zakresie umożliwiającym uruchomienie oprogramowania.
11. Po zakończeniu okresu testowania oprogramowania wersji demonstracyjnej licencja zostaje rozwiązana.
12. Użytkownik pobierając oprogramowanie i/lub jego dokumentację zgadza się przestrzegać zapisów niniejszej licencji.
13. W razie naruszenia postanowień niniejszej licencji, w szczególności naruszenia praw autorskich do oprogramowania, Licencjodawca może rozwiązać niniejszą licencję. Niezależnie od rozwiązania licencji Licencjodawca może dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem prawa autorskiego.
14. W razie rozwiązania niniejszej licencji Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie usunąć oprogramowanie oraz jego dokumentację z pamięci komputerów, na których zostało zainstalowane oraz skasować kopie bezpieczeństwa oprogramowania.
15. W sprawach nie uregulowanych niniejszą licencją będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
16. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia ewentualnych sporów w drodze dwustronnych negocjacji, Strony poddadzą spory rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla Licencjodawcy.
 
Dostępne są również licencje:  licencja produkcyjnąlicencja modułowa.