Licencja modułowa

1. Oprogramowanie eSEKTOR podlega ochronie prawnej.

2. Wszelkie prawa do niniejszego oprogramowania oraz dokumentacji posiada "ANIBA SYSTEMS" Marek Maciejewski, Zielona Góra, ul. Osiedlowa 14/28, zwany dalej Licencjodawcą.
3. W skład oprogramowania wchodzą:
 
   a) pliki *.php, *.css, *.js, *.jar, *.class, *.html, *.gif zawierające program eSEKTOR,
   b) tabele bazy danych programu eSEKTOR,
 
4. Kopiowanie, dystrybucja, łamanie zabezpieczeń, w tym dekodowanie oprogramowania bez zgody Licencjodawcy, grozi odpowiedzialnością karną.
5. Licencja nie przenosi żadnych praw na Użytkownika poza prawem korzystania z oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów w siedzibie Użytkownika oraz tworzeniem dla celów szkoleniowych lub testowych dowolnej ilości kopii oprogramowania.
6. W szczególności licencja nie upoważnia Użytkownika do:
 
   a) przenoszenia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią,
   b) dokonywania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu, 
   c) uzyskiwania od Licencjodawcy informacji o wewnętrznej strukturze oprogramowania.
 
7. Licencjodawca zapewnia, że oprogramowanie stworzone zostało z zachowaniem należytej staranności.
8. W przypadku wystąpienia błędów w oprogramowaniu Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika związane z użyciem oprogramowania. 
9. Licencja modułowa udzielana jest na czas nieokreślony.
10. Moduły oprogramowania dostępne w części STRUKTURA i ADMINISTRACJA są udostępniane bezpłatnie po wcześniejszej rejestracji danej licencji u Licencjodawcy.
11. Koszt zakupu pozostałych modułów w ramach licencji modułowej określa osobna oferta.
12. Posiadanie płatnych modułów programu winno być potwierdzone fakturą VAT wystawioną przez Licencjodawcę.
13. Licencja upoważnia Użytkownika do użytkowania wszystkich bezpłatnych i zakupionych modułów oprogramowania oraz ich aktualizacji wydanych w terminie określonym w dokumencie, o którym mowa w ust. 12.
14. Nadzór autorski nad oprogramowaniem w tym możliwość aktualizacji oprogramowania może być przedłużony na warunkach określonych w osobnej ofercie.
15. Uprawniony Użytkownik będzie samodzielnie pobierał aktualizacje oprogramowania ze stron internetowych Licencjodawcy, do których otrzyma hasło dostępu.
16. Użytkownik w ramach płatnej licencji modułowej ma prawo do uzyskania w formie ustnej lub pisemnej (mailem) niezbędnej pomocy informatycznej w zakresie umożliwiającym uruchomienie i wdrożenie oprogramowania.
17. W przypadku wystąpienia błędów w oprogramowaniu danego modułu w okresie 12 miesięcy od zakupu danego modułu Licencjodawca podejmie działania zmierzające do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. 
18. W przypadku problemów z usunięciem błędów, o których mowa w ust. 17, Użytkownik może zrezygnować z użytkowania danego modułu, wówczas Licencjodawca zobowiązany jest do zwrotu Użytkownikowi kosztów zakupu tegoż modułu.

19. Użytkownik instalując oprogramowanie zgadza się przestrzegać zapisów niniejszej licencji.

20. W razie naruszenia postanowień niniejszej licencji, w szczególności naruszenia praw autorskich do oprogramowania, Licencjodawca może rozwiązać niniejszą licencję. Niezależnie od rozwiązania licencji Licencjodawca może dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem prawa autorskiego.
21. W razie rozwiązania niniejszej licencji Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie usunąć oprogramowanie z pamięci komputerów, na których zostało zainstalowane oraz skasować kopie bezpieczeństwa oprogramowania.
22. W sprawach nie uregulowanych niniejszą licencją będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
23. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia ewentualnych sporów w drodze dwustronnych negocjacji, Strony poddadzą spory rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla Licencjodawcy.
 
 
Dostępne są również licencje:  licencja produkcyjnalicencja demonstracyjna.