Zadowolenie Klienta

Blok programu
eSEKTOR - zadowolenie klienta

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w planowaniu badań zadowolenia Klienta, nadzorze nad ich realizacją oraz zapoznaniem wszystkich pracowników z wynikami badań oraz podjętymi działaniami na rzecz Klientów.


Moduł oprócz pomocy w tworzeniu rocznych planów badań w oparciu o dowolnie przygotowane ankiety/pytania, przypomina również osobom funkcyjnym o zbliżającym się zaplanowanym badaniu. Przed realizacją badania pozwala w pełni je opisać w tym zdefiniować populację i określić sposób doboru próby badawczej. Po przeprowadzonym badaniu i zaewidencjonowaniu jego wyników, eSEKTOR dla ułatwienia dalszej analizy generuje graficzne zestawienia wyników badania.

Poza nadzorem nad planowaniem i realizacją badań program umożliwia też odnotowywanie podjętych w następstwie pozyskanych informacji działań na rzecz Klienta.