Rejestr korzyści

Blok programu
eSEKTOR - rejestr korzyści

Wiele firm wprowadza całkowity zakaz przyjmowania korzyści materialnych lub osobistych pozostających w związku z wykonywanymi czynnościami bądź wynikających z faktu zatrudnienia lub pełnienia funkcji w zakładzie pracy. Są jednak sytuacje niezależne od pracownika, w których dochodzi do przyjęcia korzyści.

Dla unormowania tego typu zdarzeń wprowadzono w eSEKTOR instytucje „Rejestru korzyści” polegającą na tym, iż pracownik, który w sytuacji od niego niezależnej uzyska korzyść dokonuje jej zgłoszenia do Rejestru Korzyści.