Odzież i ochrona indywidualna

Blok programu
eSEKTOR - odzież i ochrona indywidualna

Celem modułu jest usprawnienie procesu dokumentowania i nadzoru nad przydzielanymi pracownikom obuwiem i odzieżą ochronną, środkami ochrony indywidualnej oraz innymi środkami BHP wymaganymi przez przepisy prawa.  

Moduł wspomaga tworzenie norm przydziału na stanowiska pracy wymagające środków ochrony BHP oraz wydawanie pracownikom tych środków zgodnie z ustaloną w zakładowych normach dla danego stanowiska pracy ilością i częstotliwością.