Narady

Blok programu
eSEKTOR - narady

Celem modułu jest obsługa narad, zarówno organizowanych na szczeblu kierownictwa firmy jak i pozostałych np. w komórkach organizacyjnych, zespołach.

Uprawniona osoba może zainicjować naradę poprzez określenie jej daty i godziny, miejsca, prowadzącego, protokolanta, oraz planu narady. Aplikacja automatycznie informuje o zainicjowanych naradach wszystkich uczestników narady, umożliwia dokumentowanie przebiegu narady, odnotowywanie obecności pracowników oraz zadań ustalonych podczas narady łącznie z monitorowaniem stanu ich realizacji.

Program przypomina również wyznaczonym pracownikom o zbliżającym się terminie realizacji zadania z narady.