Kontekst organizacji

eSEKTOR - kontekst organizacji

Celem modułu jest udokumentowanie i przedstawienie pracownikom kontekstu organizacji, na który składają się zakres systemem zarządzania i jego ewentualne wyłączenia, potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych oraz analiza otoczenia organizacji.

Fundamentem każdego systemu zarządzania jest określenie kontekstu organizacji. Dogłębna analiza kontekstu organizacji stanowi jedno z podstawowych elementów prawidłowego wdrożenia systemu zarządzania.

Moduł "Kontekst organizacji" umożliwia opisanie zakresu i wyłączeń systemu, potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych oraz dokumentowanie okresowych analiz czynników mających wpływ na zdolność organizacji do osiągania zamierzonych celów. Program eSEKTOR pozwala dokonać opisu otoczenia organizacji w postaci nieusystematyzowanej lub zgodnie z metodyką SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats lub zgodnie z metodą PEST - Political, Economic, Social, Technological). Analiza otoczenia wraz z jej historią, zakres i wyłączenia systemu oraz potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych są dostępne w module do wglądu dla każdego pracownika organizacji.