Klimat pracy

Blok programu
eSEKTOR - klimat pracy

Do doskonalenia procesów organizacji niezbędna jest analiza informacji zwrotnych. Informacja ta powinna być obiektywna i wiarygodna. W celu spełnienia tego warunku należy ją pozyskiwać z różnych źródeł. Często jednym z tych źródeł i ważnym aspektem przy doskonaleniu są systematycznie prowadzone badania ankietowe Klientów. Klientem wewnętrznym, o którym nie może zapomnieć kadra zarządzająca jest pracownik stanowiący Kapitał ludzki organizacji. To on realizuje podstawowe procesy produkcyjne i może najtrafniej wskazać obszary do doskonalenia.


Celem modułu jest usprawnienie procesu badania klimatu i organizacji pracy (zadowolenia i oczekiwań pracowników), w wyniku którego pozyskiwana jest bardzo istotna informacja zwrotna wykorzystana w procesie doskonalenia, oraz zapoznanie wszystkich użytkowników z wynikami badania.

Moduł umożliwia elektroniczne zaplanowanie badań, nadzór nad realizacją przyjętego planu badań, przeprowadzenie badania poprzez elektroniczne ankiety (wg zdefiniowanych w firmie wzorów wcześniej wpisanych do systemu). Wszystkie te etapy są w systemie wykonywane przez użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia np. pełnomocników ds. komunikacji, pracowników kadr, Prezesów/Dyrektorów.

Po badaniu moduł umożliwia przygotowanie zestawienia udzielanych przez pracowników odpowiedzi oraz publikację analizy badania.