Karta wyników

Blok programu
eSEKTOR - karta wyników

Ważnym aspektem zarządzania jest doskonalenie organizacji poprzez analizę wyników. Kierownictwo powinno systematycznie monitorować procesy m.in. na podstawie przyjętych wskaźników. 

Celem modułu jest usprawnienie monitorowania i pomiarów wszystkich procesów realizowanych przez organizacje.
Moduł wspomaga ważny element doskonalenia organizacji poprzez analizę wyników. Umożliwia ustalanie wskaźników dla wszystkich procesów w organizacji, wyznaczanie częstotliwości ich pomiaru oraz osoby odpowiedzialnej za dokonanie pomiaru wskaźnika. Pozwala on również kadrze zarządzającej prezentować wyniki pomiarów w postaci tabelarycznej i graficznej.