eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2018.11

Data pakietu: 2018-12-12

Opis:
 • W module KW→pracownicy w formularzu "Import / eksport użytkowników" do eksportu użytkowników do pliku CSV dodano pole Login LDAP,
 • W module KW→pracownicy w ustawieniach modułu dodano parametr "Identyfikator pracownika w zew. aplikacji kadrowej (wykorzystywany do migracji danych)" [nie/tak],
 • W module KW→pracownicy przy włączonym parametrze "Identyfikator pracownika w zew. aplikacji kadrowej (wykorzystywany do migracji danych)" dla użytkowników z uprawnieniem EJ_US lub EJ_ADMIN w profilu użytkownika dodano pole identyfikatora pracownika w zew. aplikacji kadrowej,
 • W module KW→dokumenty wyświetlono przycisk POTWIERDZAM przy dokumencie przypisanym do kategorii dokumentów wymagającej potwierdzenia zapoznania się i ustawieniu widoczności przycisku po otworzeniu przynajmniej jednego pliku dokumentu oraz braku załączonych plików w danym dokumencie,
 • W module SZZL→rozwój zawodowy zablokowano możliwość zainicjowania IPRZ, jeżeli pracownik posiada jeszcze niezakończone programy rozwoju zawodowego,
 • W module SZZL→absencja pracownicza dodano raport "Rejestr wycofanych wniosków o udzielenie urlopu",
 • W module SZZL→absencja pracownicza dla użytkowników z uprawnieniem EJ_US lub EJ_ADMIN i włączonym parametrze "Identyfikator pracownika w zew. aplikacji kadrowej (wykorzystywany do migracji danych)" do raportów modułu dodano "Eksport urlopów wypoczynkowych do pliku CSV (format programu FOCUS)",
 • W module SZZL→upoważnienia pracowników dodano raport "Potwierdzenia zapoznania się z ważnym upoważnieniem / pełnomocnictwem",
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy dodano raport "Rejestr sprzętu zlikwidowanego",
 • W module SZBI i ODO→certyfikaty bezpieczeństwa w wersji oddziałowej w karcie certyfikatu dodano informacje, do którego oddziału przypisany jest certyfikat oraz przycisk pozwalający na zmianę oddziału,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w karcie aplikacji zewnętrznej umożliwiono załączenie określonego przez właściciela aplikacji indywidualnego wzoru wniosku o nadanie uprawnień,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach we wniosku o nadanie uprawnień do aplikacji zewnętrznych, dla których został określony indywidualny wzór wniosku o nadanie uprawnień, wyświetla się stosowny komunikat z plikiem zawierającym wzór wniosku oraz z zaleceniem załączenia do wniosku wymaganych dokumentów,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach we wniosku o nadanie uprawnień umożliwiono dołączanie do tworzonego wniosku więcej niż jednego załącznika,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach dodano raporty "Potwierdzenia zapoznania się z nadanymi/odebranymi uprawnieniami" oraz "Analiza nadanych uprawnień do aplikacji",
 • W module SZA→konflikt interesów dostosowano moduł do nowego interfejsu oraz w karcie zdarzenia konfliktotwórczego ograniczono dostęp do zgłoszonych konfliktów interesów (powiązanych z przeglądanym zdarzeniem konfliktotwórczym) do użytkowników z uprawnieniem EJ_ETYKA lub EJ_KIER oraz do właściciela danego zdarzenia konfliktotwórczego,
 • Dostosowano wyświetlanie ustawień każdego z bloków programu (KW→ustawienia ogólne oraz ustawienia każdego z bloków programu) do nowego interfejsu oraz ograniczono dostęp do nich dla użytkowników z uprawnieniem EJ_ADMIN,
 • Przeniesiono ikonę pomocy do paska narzędziowego danego modułu,
 • W każdym module dodano ikonę "wyświetl/ukryj ustawienia modułu" naciśnięcie której wyświetla lub ukrywa wszystkie ustawienia danego modułu (możliwość edycji parametrów i słowników modułu posiadają użytkownicy z uprawnieniem EJ_ADMIN lub uprawnieniem zarządczym danego modułu),
 • W większości wyświetlanych w programie rejestrach umożliwiono zmianę szerokości kolumn i ich kolejności,
 • Zmieniono wygląd części ikon pasków narzędziowych wyświetlanych w modułach programu.


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.