Zapewnienie dostępności

Blok programu
zapewnienie dostępności

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w dostosowaniu własnej infrastruktury i zasobów do potrzeb osób które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.


Moduł umożliwia przygotowywanie i nadzorowanie realizacji Planów poprawy dostępności oraz tworzenie Deklaracji dostępności. Moduł szczególnie przydatny jest dla podmiotów publicznych oraz innych organizacji, które na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym, realizują zadania finansowane z udziałem środków publicznych.

 

Poza tym działania mające na celu ogólnie pojętą poprawę dostępności mogą też być dokonywane przez inne firmy, które realizują je w ramach doskonalenia własnej organizacji.
Funkcjonalność modułu opiera się na ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawie z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.