Udostępnienia danych osobowych

Blok programu
eSEKTOR - udostępnienia danych osobowych

W poprzednim stanie prawnym prowadzenie ewidencji udostępnień danych osobowych było obowiązkiem administratora danych osobowych. W aktualnych przepisach nie ma już tak jednoznacznie określonego obowiązku w tym zakresie. RODO jednak nie zawiera szczegółowych wymogów dotyczących środków technicznych i organizacyjnych, które powinny być przez administratorów wdrażane w celu odpowiedniego zabezpieczenia danych. W związku z powyższym i mając na względzie fakt, że administrator musi posiadać nadzór nad tak kluczowym elementem przetwarzania danych osobowych jakim jest udostępnianie, należy rozważyć czy powyższe mechanizmy, przynajmniej w jakimś ograniczonym zakresie, nie powinny stanowić elementów polityki ochrony danych osobowych w organizacji.

 

Moduł Udostępnianie danych osobowych umożliwia prowadzenie elektronicznego rejestru udostępnionych danych osobowych i zawiera informacje o wnioskującym, dacie wniosku, podstawie prawnej upoważniającej do udostępnienia danych, zakresie udostępnionej informacji oraz terminie i osobie udostępniającej.