Sprawy

Blok programu
eSEKTOR - sprawy

Celem modułu jest wspomaganie komórek organizacyjnych w ewidencjonowaniu oraz nadzorze nad terminowością prowadzonych przez nich zadań związanych z obsługą korespondencji.

Program w module Sprawy umożliwia elektroniczne prowadzenie teczek (zwanych w programie sprawy) tj. grupowanie wszystkich pism związanych z realizowanym tematem począwszy od założenia sprawy (teczki) w następstwie pisma przychodzącego po wysłanie odpowiedzi a co się z tym wiąże zakończenie i zamknięcie sprawy. Moduł pozwala na obsługę zadekretowanych na komórkę organizacyjną pism, wyznaczanie przez kierującego komórką osoby odpowiedzialnej za obsługę pisma, potwierdzanie jego odbioru oraz przypisanie pisma do nowej lub istniejącej sprawy. W samej sprawie osobie prowadzącej system umożliwia tworzenie pism wewnętrznych oraz wychodzących. Kierownikowi komórki organizacyjnej w ramach nadzoru nad prowadzonymi w komórce sprawami program umożliwia wgląd w nie i kontrole nad terminowością ich załatwienia.