Infrastruktura techniczna

Blok programu
eSEKTOR - infrastruktura techniczna

Celem modułu jest nadzór nad infrastrukturą techniczną organizacji.

Moduł pozwala ewidencjonować obiekty i instalacje budowlane oraz maszyny sprzęt i urządzenia będące na stanie firmy. Zaewidencjonowane składniki infrastruktury są w programie szczegółowo opisywane oraz  oznaczane czy wymagają okresowych kontroli stanu technicznego. Moduł umożliwia również prowadzenie dziennika urządzenia oraz wyświetla sczytane z modułu SZBHP→przeglądy obiektów i urządzeń przeprowadzone kontrole stanu technicznego danego urządzenia. Oprócz tego w module możliwe też jest ewidencjonowania umów serwisowych zaewidencjonowanych składników infrastruktury.