Działania doskonalące

eSEKTOR - działania doskonalące

W systemach zarządzania jakością dążenie do doskonałości powinno stanowić główne przesłanie firmy. Jednym z podstawowych narzędzi służących realizacji tego celu jest ciągłe doskonalenie organizacji, które realizowane jest m.in. poprzez działania korygujące i zapobiegawcze. Punktem wejścia w proces działań korygujących jest stwierdzenie wystąpienia niezgodności. Oprócz naturalnych stosowanych w każdej firmie działań związanych z niezwłocznym usunięciem niezgodności lub minimalizacją jej skutków dla organizacji i klienta, systemowe zarządzanie jakością nakazuje podjęcie działań korygujących polegających na wprowadzeniu w procesie zmian, które wyeliminują powtórne wystąpienie tych samych niezgodności. Prawidłowe doskonalenie procesu w tym przypadku musi być poprzedzone dokładną analizą niezgodności ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej przyczyny.

Innym równie istotnym działaniem, często wykorzystywanym w zakładach produkcyjnych i usługowych, jest ciągłe wdrażanie drobnych usprawnień zgłaszanych przez samych pracowników realizujących poszczególne etapy procesu. Ten model zarządzania jakością jest istotą tzw. filozofii KAIZEN, w której każdy pracownik jest zainteresowany i czynnie zaangażowany w doskonalenie jego pracy. Usprawnienia zgłaszane przez pracowników z zasady są drobne i nie wymagają radykalnej reorganizacji procesu, czy angażowania dużych środków finansowych. Podlegają one analizie i ocenie przez osoby decyzyjne i każdorazowo w przypadku potwierdzenia ich zasadności są wdrażane. Jednocześnie w celu promowania odpowiednich postaw pracowniczych, nastawionych na doskonalenie organizacji, wdrożenie pomysłu, poza korzyściami dla organizacji, niesie za sobą uznanie, czy nawet dodatkowe gratyfikacje, dla ich pomysłodawców.


Celem modułu Działania doskonalące jest usprawnienie procesów doskonalących przez wskazanie obszarów do doskonalenia, określanie działań doskonalących oraz nadzór nad ich realizacją. Pozyskanie informacji o obszarach wymagających doskonalenia następuje w następstwie:
 

  •     identyfikacji niezgodności,
  •     identyfikacji potencjalnej niezgodności,
  •     zgłoszeń usprawnień KAIZEN.


Moduł umożliwia obsługę wszystkich powyższych zgłoszeń, ich ewidencję oraz nadzorowanie realizacji działań doskonalących od momentu zadeklarowania tych działań do ich wdrożenia.