Moduły programu

Program eSEKTOR zbudowany jest z klikudziesięciu modułów pogrupowanych tematycznie w bloki (systemy zarządzania):

KWkomunikacja wewnętrznaSODelektroniczny obieg dokumentówSZJzarządzanie jakościąSZZLzarządzanie zasobami ludzkimiSZBI i ODOzarządzanie bezp. informacji i ochr.danych osob.SZBHPzarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracySZAzarządzanie antykorupcją


Moduły bloku System Zarządzania Zasobami Ludzkimi [SZZL]:

Szkolenia

Celem modułu jest pomoc w stworzeniu efektywnego systemu szkoleń pracowników w organizacji.

 

Pracownik odpowiedzialny za nadzorowanie szkoleń w organizacji, ewidencjonuje w module, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne organizowane w organizacji (w tym e-learning). eSEKTOR informuje osobę wytypowaną do prowadzenia szkolenia wewnętrznego o konieczności przygotowania szkolenia, przypomina pracownikom, do których kierowane jest szkolenie, o zbliżającym się jego terminie, a po jego realizacji uprawniony pracownik odnotowuje z listy obecności uczestników szkolenia.

 

Narady

Celem modułu jest obsługa narad, zarówno organizowanych na szczeblu kierownictwa firmy jak i pozostałych np. w komórkach organizacyjnych, zespołach.

 

Uprawniona osoba może zainicjować naradę poprzez określenie jej daty i godziny, miejsca, prowadzącego, protokolanta, oraz planu narady. Aplikacja automatycznie informuje o zainicjowanych naradach wszystkich uczestników narady, umożliwia dokumentowanie przebiegu narady, odnotowywanie obecności pracowników oraz zadań ustalonych podczas narady łącznie z monitorowaniem stanu ich realizacji.

Pracownicy

Celem modułu jest prowadzenie ewidencji pracowników / użytkowników aplikacji oraz udostępnianie osobom uprawnionym pełnej informacji o pracowniku.

Oceny pracowników

Celem modułu jest wspomaganie procesu ocen pracowników firmy.

Rozwój zawodowy

Celem modułu jest wspomaganie procesu wyznaczania programu rozwoju zawodowego pracowników.

Zakresy obowiązków

Celem modułu jest wspomaganie kadry zarządzającej w szybkim tworzeniu spójnych w ramach całej organizacji zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Absencja pracownicza

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w zarządzaniu urlopami pracowników oraz wszelkimi nieobecnościami pracownika w zakładzie pracy.

Upoważnienia pracowników

Celem modułu jest wspomaganie w wydawaniu pracownikom upoważnień oraz prowadzeniu ich rejestru.

Słownik pojęć

Celem modułu jest dostarczenie informacji o znaczeniu istotnych dla danego systemu zarządzania terminów.