Moduły programu

Program eSEKTOR zbudowany jest z klikudziesięciu modułów pogrupowanych tematycznie w bloki (systemy zarządzania):

KWkomunikacja wewnętrznaSODelektroniczny obieg dokumentówSZJzarządzanie jakościąSZZLzarządzanie zasobami ludzkimiSZBI i ODOzarządzanie bezp. informacji i ochr.danych osob.SZBHPzarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracySZAzarządzanie antykorupcją


Moduły bloku System Zarządzania Jakością [SZJ]:

Kontekst organizacji

Celem modułu jest udokumentowanie i przedstawienie pracownikom kontekstu organizacji, na który składają się zakres systemem zarządzania i jego ewentualne wyłączenia, potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych oraz analiza otoczenia organizacji.

Procesy

Celem modułu jest ułatwienie identyfikacji funkcjonujących w firmie procesów oraz pomoc w ich opisie, prezentacji i zarządzaniu nimi.

Polityka i cele

Celem modułu jest publikacja w organizacji polityki i celów zintegrowanego systemu zarządzania lub niezależnych polityk i celów dla systemu zarządzania jakością i/lub zarządzania bezpieczeństwem informacji i/lub zarządzania BHP i/lub zarządzania antykorupcyjnego.

Klimat pracy

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w przeprowadzaniu ankietowych badań klimatu i organizacji pracy.

Zadowolenie Klienta

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w planowaniu badań zadowolenia Klienta, nadzorze nad ich realizacją oraz zapoznaniem wszystkich pracowników z wynikami badań oraz podjętymi działaniami na rzecz Klientów.

Karta wyników

Celem modułu jest usprawnienie monitorowania i pomiarów wszystkich procesów realizowanych przez organizacje.

Reklamacje, skargi i wnioski

Celem modułu jest usprawnienie procesu ewidencjonowania, rozpatrywania oraz podejmowania działań doskonalących w następstwie tych zgłoszeń.

Zarządzanie ryzykiem

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w efektywnym i spójnym zarządzaniu ryzykiem w różnych obszarach organizacji.

Wewnętrzne audity

Celem modułu jest wspomaganie i maksymalne usprawnienie procesu auditów wewnętrznych przeprowadzanych w organizacji.

Działania doskonalące

Celem modułu Działania doskonalące jest usprawnienie procesów doskonalących przez wskazanie obszarów do doskonalenia, określanie działań doskonalących oraz nadzór nad ich realizacją.

Ocena dostawców

Celem modułu jest pomoc osobom odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację zamówień w wyborze dostawców, którzy sprostają oczekiwaniom organizacji.

Przeglądy zarządzania

Celem modułu jest udokumentowanie oraz pomoc w przygotowaniu raportu do przeglądu zarządzania.

Słownik pojęć

Celem modułu jest dostarczenie informacji o znaczeniu istotnych dla danego systemu zarządzania terminów.