Moduły programu

Program eSEKTOR zbudowany jest z klikudziesięciu modułów pogrupowanych tematycznie w bloki (systemy zarządzania):

komunikację wewnętrznązarządzanie jakościązarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie bezp. informacji i ochr.danych osob.zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyzarządzanie antykorupcją


Moduły wyszczególnionego bloku programu:

Kontekst organizacji

Celem modułu jest udokumentowanie i przedstawienie pracownikom kontekstu organizacji, na który składają się zakres systemem zarządzania i jego ewentualne wyłączenia, potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych oraz analiza otoczenia organizacji.

Polityka i cele

Celem modułu jest publikacja w organizacji polityki i celów zintegrowanego systemu zarządzania lub niezależnych polityk i celów dla systemu zarządzania jakością i/lub zarządzania bezpieczeństwem informacji i/lub zarządzania BHP i/lub zarządzania antykorupcyjnego.

Szkolenia BHP

Celem modułu jest usprawnienie procesu organizacji i dokumentowania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Badania profilaktyczne

Celem modułu jest pomoc w kierowaniu pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie oraz nadzorowaniu terminów ich przeprowadzenia.

Rejestr wypadków

Celem modułu jest usprawnienie procesu dokumentowania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy.

Odzież i ochrona indywidualna

Celem modułu jest usprawnienie procesu dokumentowania i nadzoru nad przydzielanymi pracownikom obuwiem i odzieżą ochronną, środkami ochrony indywidualnej oraz innymi środkami BHP.

Kontrola stanu BHP

Celem modułu jest usprawnienie procesu przeprowadzania kontroli stanu BHP i nadzoru nad zaleceniami pokontrolnymi.

Wewnętrzne audity

Celem modułu jest wspomaganie i maksymalne usprawnienie procesu auditów wewnętrznych przeprowadzanych w organizacji.

Działania doskonalące

Celem modułu Działania doskonalące jest usprawnienie procesów doskonalących przez wskazanie obszarów do doskonalenia, określanie działań doskonalących oraz nadzór nad ich realizacją.

Ryzyko zawodowe

Celem modułu jest wspomaganie procesu identyfikowania, szacowania, dokumentowania oraz minimalizowania ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy w organizacji.

Przeglądy zarządzania

Celem modułu jest udokumentowanie oraz pomoc w przygotowaniu raportu do przeglądu zarządzania.

Słownik pojęć

Celem modułu jest dostarczenie informacji o znaczeniu istotnych dla danego systemu zarządzania terminów.