Moduły programu

Program eSEKTOR zbudowany jest z klikudziesięciu modułów pogrupowanych tematycznie w bloki (systemy zarządzania):

KWkomunikacja wewnętrznaSODelektroniczny obieg dokumentówSZJzarządzanie jakościąSZZLzarządzanie zasobami ludzkimiSZBI i ODOzarządzanie bezp. informacji i ochr.danych osob.SZBHPzarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracySZAzarządzanie antykorupcją


Moduły bloku Komunikacja Wewnętrzna [KW]:

Prezentacja organizacji

Celem modułu jest przedstawienie pracownikom podstawowych informacji o firmie.

Kronika

Celem modułu jest dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia organizacji.

Procesy

Celem modułu jest ułatwienie identyfikacji funkcjonujących w firmie procesów oraz pomoc w ich opisie, prezentacji i zarządzaniu nimi.

Komórki organizacyjne

Celem modułu jest odzwierciedlenie w systemie istniejącej struktury organizacyjnej i bieżąca jej prezentacja pracownikom.

Zespoły i pełnomocnicy

Celem modułu jest przedstawienie pracownikom struktury funkcjonalnej w firmie i bieżące wspomaganie w zarządzaniu nią.

Stanowiska pracy

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w prowadzeniu rejestru stanowisk pracy, przygotowywaniu ich opisów oraz wartościowania.

Pracownicy

Celem modułu jest prowadzenie ewidencji pracowników / użytkowników aplikacji oraz udostępnianie osobom uprawnionym pełnej informacji o pracowniku.

Dokumenty

Celem modułu jest zapewnienie dostępu do wszystkich dokumentów określających wymagania w organizacji, a także nadzór nad tworzeniem tej dokumentacji i jej dystrybucją.

Skrzynka pocztowa

Celem modułu jest dostarczenie pracownikom anonimowego kanału komunikacji celem przesłania wszelkich postulatów skarg i wniosków

Tablica ogłoszeń

Celem modułu jest poszerzenie komunikacji wewnętrznej w firmie o elektroniczny odpowiednik tablicy ogłoszeń.

Portale internetowe

Celem modułu jest udostępnienie w prosty i przejrzysty sposób (bez konieczności pamiętania adresów URL) wszystkim pracownikom firmy wykorzystywanych na co dzień portali internetowych.

Książka telefoniczna

Celem modułu jest przechowywanie i udostępnianie pracownikom firmowych numerów telefonów oraz numerów telefonów innych podmiotów.

Osobisty terminarz

Celem modułu jest ewidencja i automatyczne przypominanie o ważnych z punktu widzenia organizacji i samego pracownika zdarzeniach (sprawach do załatwienia).