Ryzyko zawodowe

Celem modułu jest wspomaganie procesu identyfikowania, szacowania, dokumentowania oraz minimalizowania ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy w organizacji.
 
Moduł ponadto wspomaga identyfikację występujących na stanowisku pracy zagrożeń, źródeł ich powstania oraz umożliwia w następstwie tego określenie mogących wystąpić u pracownika skutków zdrowotnych. Oprócz tego moduł pomaga właściwe dobrać techniczne, indywidualne i zbiorowe środki ochrony zdrowia i życia pracowników, obniżających ryzyko wystąpienia niebezpieczeństw na stanowisku pracy.
 
 
Działanie modułu jest zgodne z wymaganiami przepisów prawa zawartymi w:
 
  • ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),