eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2018.6

Data pakietu: 2018-06-18

Opis:
  • W module KW->pracownicy dodano uprawnienie EJ_WSKAZNIK - zarządzanie wskaźnikami oraz uprawnienie EJ_WSKAZNIK_W - przeglądanie historii pomiarów wskaźników,
  • W module SZJ->karta wyników zmieniono wygląd modułu dostosowując go do nowego interfejsu, dodano filtr Odpowiedzialny (pracownik odpowiedzialny za pomiar wskaźnika) oraz uzależniono dostęp do historii pomiarów wskaźnika od posiadanych przez użytkownika uprawnień (pełen dostęp posiadają użytkownicy z uprawnieniami EJ_KIER i/lub EJ_WSKAZNIK i/lub EJ_WSKAZNIK_W lub użytkownicy będący odpowiedzialni za pomiar wskaźnika),
  • W module SZJ->reklamacje, skargi i wnioski zmieniono wygląd modułu dostosowując go do nowego interfejsu oraz dla użytkowników z uprawnieniem EJ_SKARGI i/lub EJ_KIER i/lub EJ_SKARGI_W dodano zakładkę Statystyki,
  • W module SZJ, SZBI i ODO, SZBHP, SZA->działania doskonalące zmieniono wygląd modułu dostosowując go do nowego interfejsu,
  • W module SZZL->oceny pracowników przy ocenach okresowych ze statusem P, dla użytkowników z uprawnieniami EJ_US dodano przycisk PRZERWIJ OCENĘ pozwalający na przerwanie procesu i rezygnację z oceny,
  • W module SZZL->upoważnienia pracowników w raporcie Eksport do pliku CSV upoważnień/pełnomocnictw wydanych w okresie, dodano kolumny Oddział i Miejscowość oraz nagłówek z nazwami wszystkich kolumn,
  • W module SZBI i ODO->przetwarzanie danych osobowych dla użytkowników z uprawnieniem EJ_IOD dodano filtr Wygląd [uproszczony / szczegółowy] oraz w karcie czynności przetwarzania i karcie kategorii czynności przetwarzania ze statusem N - zakończono przetwarzanie danych, dodano przycisk cofania statusu do Z - rozpoczęto przetwarzanie.


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.